Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat knyttet til lærerutdanningen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i samfunnsfagsdidaktikk for en periode fire år med 25 % undervisning. Arbeidssted er Kristiansand.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Stillingen er knyttet til lærerutdanningen ved fakultetet og instituttilknytning vil bestemmes ut fra søkerens faglige bakgrunn. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stipendiaten vil tilknyttes fakultetets phd-program og fakultetets forskergruppe i samfunnsfag, fagdidaktikk og utdanning. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsporgam og spesialiseringer. 
 

Forskningsområde:
Demokratisk dannelse og medborgerskap står sentralt i hele læreplanverket for grunnopplæringen samt i retningslinjene for lærerutdanningene. Utdanning for bærekraftig samfunnsutvikling preger i økende grad nyere utredninger og meldinger om retningsliner for fremtidens lærerutdannelse, det samme gjør fokuset på digital kompetanse og digital didaktikk. I forbindelse med opprettelse av lektorutdanning i samfunnskunnskap og omlegging til femårig grunnskolelærerutdanning fra 2017 ønsker vi å tilsette en stipendiat som skal
forske innenfor temaområdene demokratisk medborgerskap, bærekraftig samfunnsutvikling og/eller digital didaktikk knyttet til grunnskolelærerutdanningen. Søkere bør ha solid faglig bakgrunn og interesse for fagdidaktisk forskning og lærerutdanning.

Undervisningsarbeidet tilsvarer ett år og kan bestå av gruppe- og seminarledelse, forelesning, eksamenssensur, fagutvikling og/eller veiledning på prosjekt- og masteroppgaver knyttet til lærerutdanningene i samfunnsfag. Videre kan det inngå verv i utvalg og styrer og andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskravet for stillingen er fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskapelige fag. I tillegg må aktuelle kandidater ha god kjennskap til norsk skole og utdanning, fortrinnsvis med PPU eller annen lærerutdanning i fagkretsen.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Det vil bli lagt stor vekt på kvaliteten i prosjektskissen i vurderingen.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. 

Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen.
Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 435.500. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • Vitnemål og attester*
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse (10 sider) med tentativ plan for doktorgradsarbeidet

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknadsfrist: 27. april 2017. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til LU-ansvarlig førsteamanuensis Irene Trysnes tlf. 38 14 21 74, e-post irene.trysnes@uia.no. 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  135064
 • Intern-ID
  Ref. 51/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger