Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Landbruks- og reindriftsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å arbeide for å styrke næringsutvikling og innovasjon i landbruket og i reindrifta sammen med kommunene og det regionale nivå. Avdelinga skal bidra til å synliggjøre regionale og lokale fortrinn og potensiale for å sikre det økonomiske grunnlaget i de ulike produksjoner, bidra til at forbrukerdimensjonen ivaretas og finne synergier mellom verdikjeder i landbruket, reindrifta og andre sektorer. Avdelinga har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging i forhold til kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt. Avdelinga har 30 medarbeidere.

Rådgiver / seniorrådgiver st nr 2/17

Denne stillingen er ikke aktiv.