Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Stipendiatstilling i kunst og håndverk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag er det ledig 1-2 3-årige stipendiatstillinger i kunst og håndverk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 85 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for musikk – klassisk/musikkpedagogikk.

 

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr mastergrad i kunstfag, 3-årig faglærerutdanning i teater og bachelorgrad i kunst og håndverk, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

 

Stillingen inngår i fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst http://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik. Den som får stillingen skal søke opptak på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst.Opptaket skal være godkjent innen 3 måneder etter tilsetting. For nærmere opplysninger se studieplan for KiK-ph.d.-spesialisering og Utfyllende regler for ph.d.-program for kunstfag. Det oppfordres også til å søke opptak ved NAFOL, Nasjonal forskerskole for lærerutdanning.

 

KiK-ph.d.-spesialiseringen åpner opp for to ulike avhandlingsformater: Vitenskapelig avhandling og kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

 

Tema for doktorgradsprosjektet skal være knyttet til faget Kunst og håndverk i skolen, og være relevant for den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen. Det er et krav at prosjektet fokuserer på samspillet mellom samtidskunst og didaktikk, og kan gjerne inneholde en tverrinstitusjonell komponent. UiA har allerede formaliserte samarbeid med regionale skoler og kunstinstitusjoner som kan benyttes i prosjektet.

 

Stipendiaten skal forholde seg til spenningsfeltet mellom kunstneriske, samfunnsmessige og filosofisk-estetiske perspektiver og praksiser, som å se på kunstens rolle i samfunnsutviklingen eller fagets utdanningspolitiske plass.

 

Prosjektet skal knyttes til en av KiK-forskningsgruppene: Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt, Kunst og sosiale relasjoner, Kunst og musikalsk kommunikasjon. Søkerne skal i søknaden redegjøre for prosjektets relevans for minst én av disse forskningsgruppene. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no.

 

 

Kvalifikasjoner:

Søkerne må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen visuelle kunstfag og/eller fagdidaktikk i kunst og håndverk, kunst, design og arkitektur. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Om søkeren har en tverrestetisk mastergrad må fordypning innen visuelle kunstfag dokumenteres. Praksis fra skole og/eller lærerutdanning er ønskelig. En utdanningsbakgrunn som kombinerer vitenskapelige, utøvende/skapende og didaktiske deler vil være en fordel, men er ikke noe formelt krav. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk (skriftlig og muntlig).

 

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

 

 

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Det er en forutsetning for tilsetting at fakultetet har veiledningskapasitet og infrastruktur som er nødvendig for å realisere ph.d.-prosjektet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

 

Vi tilbyr: Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, godt sosialt miljø, deltagelse i aktive forskningsgrupper og gode muligheter for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, gode muligheter for tverrestetisk og tverrinstitusjonelt samarbeid. I relasjon til samtidens utvidede og tverrestetiske kunstfelt tilbyr Fakultet for kunstfag gode muligheter for å arbeide og forske så vel innenfor som på tvers av de enkelte kunstfag (visuell kunst, musikk, teater).

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 435 500 bto pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste og skal presentere og drøfte forskningsfeltet, mulige forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver og forskningsmetode. Den skal også inneholde en fremdriftsplan og opplysninger om nødvendig infrastruktur. I tillegg skal søker belyse prosjektets originalitet og relevans for feltet.

 

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". I tillegg må følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk som vedlegg til den elektroniske søknaden:

 

 • CV (bruk ”standard CV” i den elektroniske søknaden)
 • Fullstendig publikasjonsliste (vitenskapelige publikasjoner, kunsneriske publikasjoner, formidling)
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider ekskl. litteraturliste
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner
 • Dokumentasjon av eventuelt kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Hovedfags-/masteroppgaven
 • Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
 • Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.

 

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Søker har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon.

 

Nærmeste overordnede er instituttleder. For utfyllende opplysninger om stillingen, kontakt fung. instituttleder ved Institutt for visuelle og sceniske fag, Merete Elnan, tlf. 38141481, e-postadresse merete.elnan@uia.no , eller forskningsleder Anne Haugland Balsnes, tlf. 481 87 108, e-postadresse anne.h.balsnes@uia.no.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 18.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  134139
 • Intern-ID
  Ref. 41/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger