NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Professor/førsteamanuensis i geovitenskap og petroleum (ingeniørgeologi - løsmasser) - IV-51/17

Stillingen er administrative knyttet til Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 23 professorer, 12 førsteamanuenser, 33 professor II/førsteamanuensis II og ca 100 PhD studenter og post doktorer. Instituttet uteksaminerer ca 150 masterstudenter hvert år.

Instituttet består av følgende seks faggrupper: Geofysikk, Reservoar og petrofysikk, Brønnkonstruksjoner og produksjonssystem, Ingeniørgeologi og bergmekanikk, Geologi og Mineralproduksjon og HMS. 

Stillingen er organisert i faggruppen for Ingeniørgeologi og bergmekanikk, som er inndelt i fagområdene Fast fjell og Løsmasse. Fagområdet løsmasser har ansvar for forskning og undervisning i miljøgeologi (forurensningsproblematikk), hydrogeologi, skred og skredsikring i løsmasser, grunnvarme, og bygningsmaterialer som tilslag til betong og asfalt.  

Den utlyste stillingen har særlig ansvar for forskning, undervisning og innovasjon innen ingeniørgeologi - løsmasse. Den som ansettes må dokumentere forskning innen anvendelse av løse jordlag til ulike tekniske formål med særlig vekt på miljøgeologiske problemstillinger og/eller skred og skredsikring i løsmasser. Ved bedømming vil en legge vekt på kunnskaper både om løsmassenes dannelse og senere prosesser, så vel som løsmassenes fysiske og tekniske egenskaper. For å sikre forankringen i bransjen og etterkomme behovet for produksjon av kandidater med en anvendt faglig profil er det viktig at den som ansettes har bred erfaring fra ingeniørgeologisk virksomhet fra nordiske forhold. Ved bedømming vil det bli lagt vekt på yrkeserfaring både fra forskning og fra ekstern prosjektdeltakelse gjennom et godt og etablert nettverk. 

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for undervisning innen ingeniørgeologi - løsmasser både på master- og PhD-nivå. Veiledning av prosjekt-, master- og PhD-oppgaver inngår som en viktig del av ansvarsområdet for stillingen. Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner og det legges også vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, samt ledelseserfaring og samarbeidsevne. 

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, fremstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktorgrads- og hovedoppgaveveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Det er en fordel om den som tilsettes kan vise til undervisningserfaring innen de nevnte fagområder. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs. 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning. 

Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Den som tilsettes plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. 

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom vedkommende skal forelese og veilede våre masterstudenter i kurs som kun går på norsk. 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Det vil i stor grad bli tatt hensyn til personlig egnethet og samarbeidsevner.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Stilling som professor lønnes i kode 1013, med minimum årslønn brutto kr 605 400. Den som tilsettes vil normal bli avlønnet fra kr 605 400 til 901 700 pr år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stilling som førsteamanuensis lønnes i kode 1011, med minimum årslønn brutto kr 485 700. Den som tilsettes vil normal bli avlønnet fra kr 485 700 til 632 100 pr år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

I henhold til offentlighetsloven kan søkerlisten kreves offentliggjort. Det kan søkes om unntak fra dette i henhold til § 25.

Nærmere opplysninger får en ved henvendelse til professor Bjørn Nilsen, tlf. 73 59 48 19, epost: bjorn.nilsen@ntnu.no.

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste (”Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU”) som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.  

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 • Bekreftede vitnemål, attester, akademisk CV og liste over alle vitenskapelige arbeider.

 • Vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som de ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen, samt en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen (inntil 10 arbeider).

 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. 

Søknaden sendes elektronisk via denne siden (Søk stillingen). Merk søknaden med ref.nr. IV-51/17. Søknadsfrist: 28.02.2017.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  geovitenskap og petroleum
 • Jobbnorge-ID
  133804
 • Intern-ID
  IV-51/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger