NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2017

 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, gjennomfører hvert år en rekke arkeologiske utgravninger i kraft av vår oppgave med å forvalte arkeologiske kulturminner i hht. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt omfatter Helgeland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Utgravningene spenner fra eldste steinalder til middelalder, og de omfatter alt fra noen dagers oppdrag i felt for et par personer til flere måneder i felt med stort mannskap. Til dette arbeidet søker vi kvalifisert og engasjert feltpersonale.


Flere av budsjettene er ennå ikke godkjent av Riksantikvaren/tiltakshaver, og vi tar derfor forbehold om eventuelle endringer av tidsrom, varighet og omfang. NTNU Vitenskapsmuseet har et ønske om kontinuitet i feltstaben, og vil dermed etterstrebe å benytte samme personell på flere prosjekt, noe som også kan endre oppstartstidspunkt for noen prosjekt. Det er mulig at flere prosjekter kommer til utover sesongen.

Vi søker kvalifisert feltpersonell til følgende prosjekt:

1. Litlvika, Bergsøya, Gjemnes kommune. Steinalderlokalitet
Tidsrom: 9 uker, vår/sommer 2017
Behov: 1 feltleder og 4 feltassistenter
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 918 97 629. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

2. Kjelklia, Aure kommune. Gravrøyser.
Tidsrom: 6 uker, vår 2017
Behov: 1 feltleder og 2 feltassistenter
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 918 97 629. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

3. Kjørsvikbugen, Aure kommune. Dyrkingsspor og steinalderlokalitet.
Tidsrom: 2 uker, vår 2017
Behov: 1 feltleder og 2 feltassistenter
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 918 97 629. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

4. Nestvold Østre, Verdal. Gårdsbosetting jernalder.
Tidsrom: 2 uker høst 2017
Behov: 1 feltleder og 2 feltassistenter
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 918 97 629. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

5. Skjølsvik, Gjemnes kommune. Steinalderlokalitet.
Tidsrom: 6 uker, sommer 2017
Behov: 1 feltleder og 3 feltassistenter
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 918 97 629. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

6. Torgaard Østre, Trondheim kommune. Kulturlag, gårdsbosetting, bronsealder-jernalder.
Tidsrom: 16 uker 2017
Behov: 1 feltleder, 1 feltleder GIS, 1 funnansvarlig og 9 feltassistenter
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 918 97 629. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

7. Karlslyst, Malvik kommune, bosetningsspor, dyrkningslag jernalder.
Tidsrom: 2 uker vår /sommer 2017
Behov: 1 feltleder, 2 feltassistenter
Prosjektleder: Staale Normann, Telefon 73 59 22 53/924 39 284. E-post: staale.normann@ntnu.no

8. Vikan, Hitra kommune. Steinalderlokalitet.
Tidsrom: 6 uker høst 2017
Behov: 1 feltleder, 6 feltassistenter
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

9. Foss, Melhus kommune, bryggesteinslag jernalder/middelalder.
Tidsrom: 4 uker vår 2017
Behov: 1 feltleder, 2 feltassistenter
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

10. Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, 6 lokaliteter med bosetningsspor fra bronsealder/jernalder/middelalder. Gravrøys.
Tidsrom: 14-16 uker med oppstart mai/juni
Behov: 2 feltledere, 2 feltledere GIS, 10 feltassistenter
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

11. Skamfer, Rennebu kommune, fangstgroper.
Tidsrom: 7 dager
Behov: 1 feltleder, 1 feltassistent
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

12. Løkli, Midtre Gauldal kommune, fangstgroper.
Tidsrom: 8 dager
Behov: 1 feltleder, 1 feltassistent
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

13. Moen, Oppdal kommune, kullgroper.
Tidsrom: 3 dager
Behov: 1 feltleder, 1 feltassistent
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

14. Skjøtsel bergkunst, Nord-Trøndelag.
Tidsrom: 1 uke vår (24.-28.april) og 1 uke høst (9.-13.okt)
Behov: 2 assistenter
Prosjektleder: Heidrun Stebergløkken, Telefon: 73 59 03 34. E-post: heidrun.steberglokken@ntnu.no

15. Skjøtsel bergkunst, Sør-Trøndelag.
Tidsrom: 3 dager feltarbeid. Mai måned.
Behov: 1 assistent
Prosjektleder: Heidrun Stebergløkken, Telefon: 73 59 03 34. E-post: heidrun.steberglokken@ntnu.no

Det er i tillegg søkt om to dokumentasjonsprosjekter vi håper å utføre sammenhengende i august:

16. Dokumentasjon av bronsealders bergkunstfelt på Lisbetberget I/Skatval IV, Stjørdal kommune Nord-Trøndelag.
Tidsrom: 2 uker feltarbeid.
Behov: 1 feltassistent
Prosjektleder: Heidrun Stebergløkken, Telefon: 73 59 03 34. E-post: heidrun.steberglokken@ntnu.no

17. Dokumentasjon av Hammer IX, Steinkjer kommune Nord-Trøndelag.
Tidsrom: 2 uker feltarbeid.
Behov: 1 feltassistent
Prosjektleder: Heidrun Stebergløkken, Telefon: 73 59 03 34. E-post: heidrun.steberglokken@ntnu.no


Kvalifikasjonskrav:

NTNU Vitenskapsmuseet søker etter fleksible og samarbeidsvillige personer som innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i arkeologi
 • Feltkurs 
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Dokumentert opplæring i HMS samt førstehjelpskurs ikke eldre enn 2 år (kurs tilbys)


For å jobbe som feltleder må du i tillegg ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid 
 • Erfaring med digital dokumentasjon
 • Erfaring med katalogisering av steinaldermateriale (gjelder kun steinaldergravninger)
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig
 • Personlig egnethet


Søkere bør også ha:

 • Erfaring med digital innmåling og GIS
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med formidling

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi hvilke tidsrom man kan jobbe. Ved tildeling av feltarbeid vil vi kunne vektlegge faglige kvalifikasjoner og interesser når det er aktuelt med tanke på type utgravning og faglige problemstillinger.

Elektronisk søknad sendes via denne siden: www.jobbnorge.no
Søknader uten dokumentasjon på utdanning og erfaring vil ikke bli vurdert.

Lønnsfastsettelse beregnes ut i fra gjeldende feltavtale: Særavtale for kortvarige tilsettinger ved feltarbeid ved NTNU. Lønn, diettgodtgjørelse og nattillegg utbetales etter gjeldende regulativ for feltpersonell. Det arbeides 37,5 timer per uke. Fra lønnen går 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Forespørsel om de utlyste prosjektene kan rettes til den enkelte prosjektleder. Forespørsel om utfylling av søknaden kan rettes til Christen Torvik, tlf. 73592146, e-post christen.torvik@ntnu.no.

Det er et krav at alle som skal jobbe i felt har gjennomgått HMS- og førstehjelpskurs. Hvis førstehjelpskurset er tatt for mer enn 2 år siden, må det fornyes. Det arrangeres HMS- og førstehjelpskurs ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Førstehjelpskurs planlegges gjennomført i mars/april. De som ønsker å delta på førstehjelpskurs kan ta kontakt med Marianne Utne Nilsen (marianne.nilsen@ntnu.no), tlf. 73590768. Kurset er gratis for personale som skal jobbe i felt. De som ønsker å ta kurset utenfor vårt tilbud, må bekoste dette selv.

Søknadsfrist for 1. tildelingsrunde: 28. februar 2017. Deretter vil vi vurdere alle søknader inntil alle stillinger er besatt.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  133689
 • Intern-ID
  17/5168
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Sesong

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger