Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Doktorgradsstipendiat i sosiologi

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i sosiologi for en periode på tre år evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.  Vi ser etter lovende forskerrekrutter som ønsker faglig utvikling i form av en doktorgrad.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

 

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her: http://www.uia.no/omuia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning

 

25% arbeidsplikt tilsvarer ett år og kan bestå av gruppe- og seminarledelse, forelesning, eksamenssensur, fagutvikling og/eller veiledning på prosjekt- og masteroppgaver, fortrinnsvis knyttet til Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Videre kan det inngå verv i utvalg og styrer og andre administrative oppgaver.

 

Instituttets forskningsområder omfatter oppvekst, utdanning, kultur, ulikhet og velferd. Vi ønsker å styrke instituttets kompetanse innenfor kvantitativ forskning og oppfordrer søkere til å utvikle kvantitative prosjekter. 

Kvalifikasjonskravet for stillingen er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inkludert litteraturliste. Den skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori/perspektiver, data og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal dessuten inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.

 

Søkerne rangeres etter en vurdering av kompetanse og potensial. Vurderingen vil legge vekt på eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen på prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli vektlagt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det kreves gode engelskkunnskaper. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 435.500. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken " søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 

 • Vitnemål og attester*
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.


Søknadsfrist: 28. mars 2017.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Anne Marie Støkken, tlf. 38 14 16 37, e-post anne.m.stokken@uia.no eller instituttleder Irene Trysnes tlf. 38 14 21 74e-post: irene.trysnes@uia.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  133626
 • Intern-ID
  21/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger