Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Doktorgradsstipendiat knyttet til samarbeid barnevern-skole

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforskning for en periode på tre år evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap har vi et aktivt forskningsmiljø knyttet til lærerutdanning og fakultetet har også forskergrupper knyttet til samfunnsfag og didaktikk og til barndom og barnevern. Fagmiljøet ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid preges av et tett samarbeid med praksisfeltet om utdanning og forskning blant annet gjennom Praxis sør-samarbeidet. I tillegg har instituttet en aktiv forskergruppe innenfor tjenesteutvikling som arbeider med tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
 

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her: http://www.uia.no/omuia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning Det forutsettes at kandidaten søker opptak på forskerskolen Profres. Mer informasjon om Profres: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/om-forskerskolen/

 

I nasjonale retningslinjer for ny 5-årig grunnskolelærerutdanning legges det vekt på noen gjennomgående temaer som skal sikres for alle studentene. Ansvar for elevenes psykososiale arbeidsmiljø er et av disse temaene. Det legges vekt på at studentene skal ”kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep og kjenne til hvordan nødvendige tiltak skal iverksettes” (Kunnskaps-departementet 2016:9).
 

Prosjektet skal studere hvordan skoler og lærerutdanning arbeider med vold og overgrep i et tverretatlig perspektiv, med spesielt fokus på samarbeidsrelasjoner mellom barnevern og skole og med mål om å forbedre og utvikle disse gjennom forskningen. Prosjektet skal ha et aksjonsforskningspreg hvor tanken er at man skal studere og sammenlikne tiltak i utdanningen og praksisfeltet. Målet er å involvere faglærere, studenter og praksisfeltet i prosjektet, og prosjektet skal bidra til at nye lærere er kvalifiserte til å møte barn som er utsatt for vold og overgrep på gode måter og kunne iverksette nødvendige tiltak.
 

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag. (barnevernspedagog, sosialt arbeid, lærerutdanning, sosiologi, sosialantropologi). I tillegg må aktuelle kandidater ha god kjennskap til norsk skole/ barnevern som arbeidsfelt. 

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.
 

Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.
 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 435.500. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål og attester*
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkers ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.


Søknadsfrist: 4. april 2017.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Anne Marie Støkken tlf. 38 14 16 37, e-post anne.marie.stokken@uia.no eller instituttleder Irene Trysnes tlf. 38 14 21 74 e-post irene.trysnes@uia.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  133625
 • Intern-ID
  20/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger