NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Inntil 4 ph.d.-stipendiatstillinger på ExcITEd

Excellent IT Education (ExcITEd) er et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) tildelt av NOKUT. Vertsinstitusjon for ExcITEd er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og senteret er et samarbeid mellom NTNU og Nord universitet, særlig det IT-faglige miljøet på Nord sin campus på Steinkjer.

 

ExcITEd har ledig inntil 5 stipendiatstillinger. Denne utlysningen gjelder inntil 4 stillinger ved NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) (http://www.ntnu.edu/ie), Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), (http://www.ntnu.edu/idi). Ref.nr: IE 017-2017

(I tillegg vil det snart også bli utlyst en stipendiatstilling ved Nord universitet)

 

Stillingenes varighet er 3 år uten undervisningsplikt eller 4 år med undervisningsplikt.

 

Informasjon om IDI, NTNU

 

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 28 professorer, 31 førsteamanuenser, 10 førstelektorer, 18 universitetslektorer og amanuenser. I tillegg 19 prof. II/førsteaman. II/ universitetslektor II samt 37 postdoktorer/forskere, ca. 65 aktive ph.d.-studenter og 22 teknisk/adm. personale. Tretten av de fast vitenskapelige stillingene er besatt av kvinner og ca. 23 av stillingene er besatt av ansatte fra andre land enn Norge. Instituttet er delt opp i forskningsgrupper involvert i strategiske EU-prosjekter og nasjonale prosjekter http://www.ntnu.edu/idi/research.

 

 

Stillingsbeskrivelse

 

Stipendiatene vil være medlemmer av staben i senteret ExcITEd (http://www.ntnu.edu/excited) og ph.d.-prosjektene vil utgjøre en sentral del av senterets aktiviteter. Senteret inneholder følgende 5 delprosjekter:

 • P1: Øke kunnskapen om IT og yrkesmuligheter knyttet til dette i befolkningen, særlig for elever i grunnskole og videregående med tanke på rekruttering til IT-studier og -yrker (Prosjektleder: Prof. Monica Divitini, NTNU)

 • P2: Engasjere førsteårsstudenter i å utforske faget, oppmuntre til gode arbeidsvaner fra første studiedag. (Prosjektleder: Førsteamanuensis Trond Aalberg, NTNU)

 • P3: Øke IT-studenters motivasjon gjennom prosjektbasert læring med fokus på "learning through construction". (Prosjektleder: Førsteamanuensis Line Kolås, Nord universitet)

 • P4: Etablere en innovativ arena for læring, samarbeid og samhandling på tvers av campuser, både for studenter og ansatte, samt utvikle prototyper for IT-verktøy som kan støtte slik samhandling (Prosjektleder: Professor Rune Hjelsvold, NTNU)

 • P5: Styrke forbindelsene mellom utdanning og arbeidsliv, støtte kontinuerlig læring og refleksjon. (Prosjektleder: Førsteamanuensis Birgit R. Krogstie, NTNU)

Stipendiatene vil arbeide med design, utvikling og evaluering av læringsmetoder og læringsressurser innen IT-faget, i tråd med de planer som legges for delprosjektene. De fire NTNU-stillingene vil være tilknyttet prosjektene P1, P2, P4, P5.


Kvalifikasjoner

 

Studenter som går i 4.årskurs på masterstudier ved IE-fakultetet, kan søke på stilling som integrert ph.d., se http://www.ntnu.no/ie/forskning/integrertphd for mer informasjon om denne ordningen. For øvrige søkere er kravet for å kunne begynne i en stipendiatstilling at man har en fullført mastergrad i Datateknologi, Informatikk, eller relatert fagfelt, eller innen Pedagogikk eller som Realfagslektor, men man kan søke om man nå går siste år av masterstudiet og skal fullføre sommeren 2017. For søkere med bakgrunn i Data/Informatikk vil evt. undervisningserfaring og pedagogiske kurs være en klar fordel. Søkere med bakgrunn i Pedagogikk/Lektorstudier må samtidig ha en brukbar basiskunnskap innen IT, minst 30 studiepoeng. Den vektede snittkarakteren fra masterstudiet må være B eller bedre i henhold til karaktersystemet i norsk høyere utdanning, og generelt må man tilfredsstille kravene for opptak til ph.d.-studier ved NTNU, se http://www.ntnu.no/ie/forskning/phd. Siden ExcITEd skal bidra til å forbedre undervisning som i stor grad foregår på norsk, vil det dessuten være viktig at søkerne behersker et skandinavisk språk.

 

Søkere må ha gode evner til analytisk tenkning og problemløsning, være motivert for doktorgradsstudier og være i stand både til å arbeide uavhengig og samarbeide med andre. Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig er også viktig.

 

For søkere som verken har engelsk eller et skandinavisk språk som morsmål, kan følgende tester brukes som dokumentasjon på engelskkunnskaper: TOEFL, IELTS og Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum poengscore er:

 

 • TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (nettbasert test)
 • IELTS: 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5 (kun Academic IELTS test aksepteres)
 • CAE/CPE: B eller A

 

Lønnsbetingelser

 

Stillingen er plassert i kode 1017 Stipendiat, i minimum lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, normalt innenfor lønnstrinn 50-57, brutto kr 432.300 - 485.700 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Generelt

 

NTNU er interessert i å øke antall kvinner i sitt personale. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søknaden må inneholde:

 • opplysninger/vedlegg angående informasjon om utdanning, eksamener og tidligere relevant praksis (CV).

 • attesterte kopier av eksamensutskrifter og vitnemål.

 • En idéskisse til et innovativt undervisningsopplegg eller lignende som kan passe inn i minst ett av de fem delprosjektene i senteret (som listet på forrige side), med en diskusjon av målsetninger for opplegget og hvordan det kan utvikles og evalueres, helst med henvisninger til relevant faglitteratur.

 • Navn og kontaktinfo. til minst to kontaktpersoner.

 

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 

Søknad med vedlegg sendes i én PDF-fil elektronisk via denne siden (jobbnorge.no).

 

For ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte senterleder Prof. Guttorm Sindre, E-post guttors@idi.ntnu.no, tlf. +47 73 59 44 79. Hvis du er interessert i ett spesifikt delprosjekt, kan du også kontakte personen som er listet som prosjektleder for dette, da vedkommende vil bli den sannsynlige hovedveilederen for en ph.d.-stipendiat som skal jobbe med dette temaet.

 

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, tlf. +47 73 59 67 15, E-post anne.kristin.bratseth@ime.ntnu.no.

 

Søknaden merkes IE 017-2017

Søknadsfrist: 28.02.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  133532
 • Intern-ID
  IE 017-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger