NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap

To ledige stillinger som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap

Det lyses ut to faste 100 %  stillinger i nordisk litteraturvitenskap ved NTNUs Institutt for språk og litteratur. Stillingene vil være knyttet til instituttets Seksjon for nordisk litteratur. Ønsket tiltredelse er 1. januar 2018.


Om instituttet
Institutt for språk og litteratur (ISL) er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag i overkant av 90 fast vitenskapelig ansatte og ca. 25 stipendiater, som underviser og forsker i bl.a. allmenn litteraturvitenskap, anvendt språkvitenskap, tegnspråk og tolking, engelsk, fransk, tysk, nordistikk, lingvistikk, fonetikk og kulturhistorie. ISL har ansvar for lektorutdanningen i språkfag. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og står ansvarlig for flere større forskningsprosjekter, deriblant ett HF-initiert spydspissprosjekt innenfor språkvitenskap,Linguistic Complexity in the Individual and Society(LCIS) og ett innenfor litteratur, Enlightenment News. Mer informasjon om instituttets forskning og fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/isl.

Seksjon for nordisk litteratur har i dag seks ansatte. Forskningsaktiviteten i nordisk litteraturvitenskap har de senere årene hatt tre hovedtyngdepunkt: 1800-tallets moderne gjennombrudd, 1900-tallets modernisme og det flermediale samtidslitteraturfeltet. Nylig ble forskergruppen Medialities of the Modern Breakthrough opprettet, som undersøker det moderne gjennombruddets litteratur i et mediehistorisk perspektiv. Mer informasjon finnes på bloggenLitteratur, medier og materialiteter. Ellers foregår det ved seksjonen forskning på blant annet intermedialitet, mediearkeologi, bokhistorie, resepsjon, oversettelse og litteraturdidaktikk.


Seksjonen tilbyr et bredt spekter av emner knyttet til flere ulike studieprogram: master, bachelor og årsstudium i nordisk samt femårig integrert lektorutdanning i språkfag med fordypning i nordisk. Utover dette bidrar seksjonen til instituttets omfattende etter- og videreutdanningstilbud for norsklærere i ungdoms- og videregående skole. Emnene spenner fra innføringsemner i nordisk litteratur og litteraturvitenskap på basisnivå, via litterære fordypningsemner i nær kontakt med forskningsfronten, til masteremner i teori, metode og oppgaveskriving. Det tilbys også emner om globalisering og kulturmøter, mediekultur, literacy, skriving og skriveprosesser.

Arbeidsoppgaver
- Foruten å ha ansvar for forsknings- og utviklingsarbeidet innen ditt fagfelt forventes det at du skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning og arbeide aktivt for å etablere eksternfinansierte forskningsprosjekter.
- Du må kunne undervise i et bredt spekter av emner på ulike nivå, inkludert etter- og videreutdanningsemner. Du må også kunne veilede masterkandidater i ulike litterære emner.
- Du må delta i eksamensarbeid, seksjonsarbeid og påta deg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.
- Det forventes at du bidrar aktivt til så vel rekruttering av studenter til de ulike programmene, som videreutvikling av kvaliteten i programmene.

Kvalifikasjonskrav
- doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innen nordisk litteraturvitenskap,
- basiskompetanse og erfaring innenfor pedagogisk virksomhet,
- personlig egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen,
- kompetanse til å vurdere innhold og språk i studentarbeid på både bokmål og nynorsk.

Det legges vekt på
- dokumentert pedagogisk kompetanse i form av utviklingsarbeid som nye emner, nye metoder, nye læremidler etc,
- bredde i faglig orientering (tematisk, sjangermessig, historisk, teoretisk-metodisk),
- de vitenskapelige arbeidenes kvalitet, originalitet og relevans,
- dokumentert evne til og interesse for å initiere, lede og delta i forsknings- og utviklingsarbeid,
- gode samarbeidsevner og erfaring med tverrfaglig virksomhet,
- formidlingsmessige kvalifikasjoner.


Dersom du ikke har formell universitetspedagogisk kompetanse, må du ta et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs. Dokumentert utstrakt praktisk-pedagogisk kompetanse vil i enkelte tilfeller kunne erstatte kurset.
Det er en forutsetning at du som blir tilsatt, bosetter deg slik at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Krav til søknaden
Søknad skal sendes elektronisk via Jobbnorge innen 1 mars 2017 og merkes med HF 17-002. Søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge og/eller som kommer etter søknadsfrist, blir ikke vurdert.


Til søknaden må du legge ved følgende dokumenter:
- CV, inkl. tre referansepersoner med kontaktinformasjon
- fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
- beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen burde inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til de inntil fem arbeidene nevnt nedenfor. Det blir tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
- dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, hege.tvera.nilsson@ntnu.no, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
- attester og vitnemål
- annen relevant informasjon

Prosess
Du skal IKKE legge vitenskapelige arbeider ved søknaden. Etter søknadsfristen vil noen av søkerne bli innstilt til videre vurdering. Alle som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt eller ikke.
Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg på inntil fem vitenskapelige arbeider som ansees som viktige for den sakkyndige komiteens evaluering av de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil være mulig å sende inn utdrag fra større vitenskapelige arbeider og upublisert materiale.


De inntil fem utvalgte arbeidene sendes elektronisk på e-post til Hege Tverå Nilsson: hege.tvera.nilsson@ntnu.no. Merk e-posten  med HF 17-002


Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.


Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, kode 1011, med minimum  årslønn kr 485.700,-.  Den som tilsettes vil  normalt bli avlønnet fra kr 542.500 til kr 597.800 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.


Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen. Kvinner oppfordres særlig til å søke.
Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.


Kontakt
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, vennligst kontakt seksjonskoordinator Lars August Fodstad, e-post: lars.fodstad@ntnu.no, eller instituttleder Annlaug Bjørsnøs, e-post: annlaug.bjorsnos@ntnu.no.


For spørsmål om selve søknaden, vennligst kontakt administrativ rådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Tverå Nilsson, tlf.73 59 76 86, e-post: hege.tvera.nilsson@ntnu.no.

Søknadsfrist 1. mars 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  01.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  133153
 • Intern-ID
  HF17-002
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger