NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultet for økonomi

NTNU Handelshøyskolen

To stipendiater innen bedriftsøkonomi/økonomistyring

 

Ved NTNU Handelshøyskolen er det ledig to midlertidige stillinger som stipendiat innen fagområdet bedriftsøkonomi/økonomistyring for en periode på fire år, med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.

 

NTNU Handelshøyskolen er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi som ble etablert ved NTNU 1. januar 2017. Fakultetet består av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonomi, Instititt for internasjonal forretningsdrift og NTNU Handelshøyskolen. Fakultetet har omtrent 3500 studenter og i overkant av 170 vitenskapelig ansatte. NTNU Handelshøyskolen har omkring 1 300 studenter, i overkant av 40 vitenskapelige ansatte og har følgende studietilbud:

 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i regnskap og revisjon
 • Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom
 • Master i ledelse av teknologi
 • Master of Public Administration
 • Ph.D. i økonomistyring
 • Deltidsstudier i bedriftsøkonomi og økonomisk-administrative fag

 

I fagområdet økonomistyring står regnskapsfagene sentralt, herunder utvikling og bruk av styringsverktøy som sikrer at organisasjoner arbeider etter overordnede mål og strategier. I tillegg har økonomistyring koblinger til finans, organisasjonsteori og strategifeltet i studier av virksomheters anskaffelse og anvendelse av knappe ressurser for å nå mål. NTNU Handelshøyskolen ønsker med utgangspunkt i en bred definisjon av økonomistyring å koble forskning til fag som regnskap, organisasjonsteori, strategi og ledelse, finans og samfunnsøkonomi.

 

Arbeidsområder

Stipendiatstillingen er 4-årig med 25% arbeidsplikt som normalordning. Arbeidsplikten vil være knyttet til fagområdene ved Handelshøyskolen. Handelshøyskolen deltar i den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi, og stipendiaten vil bli knyttet til denne forskerskolen.

 

Stipendiatene vil bli knyttet til forskningsprosjektet «Regulering og styring under endrede rammebetingelser». Temaet for prosjektet er hvordan reguleringsregimer og styringsverktøy har ulike effekter i ulike kontekster, og inkluderer studier av offentlig sektor (kommuner), privat sektor (eiendomsmarkedet) og non-profit sektoren. De som tilsettes skal arbeide innenfor studier av offentlig sektor og/eller eiendomsmarkedet (eiendomsfinans). Tema innen offentlig sektor er å forstå hvordan styring foregår og utvikles i nettverk/relasjoner og øke kunnskapen om organisasjoners rolle i nettverk av offentlige og private organisasjoner. Prosjektet analyserer utviklingen av styringspraksis mellom kommuner (horisontale nettverk) og mellom kommuner og eksterne partnere (for eksempel helseforetak) for å fremme effektivitet, kvalitet og demokrati i kommunal tjenesteproduksjon. I eiendomsmarkedet fokuseres det på aktørenes adferd og hvordan offentlige reguleringer (for eksempel innen miljø eller finansiering) påvirker eiendomstransaksjoner. Analysene skal her bidra til å videreutvikle sentrale emner innen mikroøkonomi og finans. Hvordan tas beslutninger, hva påvirker beslutningsprosessen og hvordan virker ulike typer reguleringer i disse økonomiske beslutningssituasjonene?

 

Stipendiatene kan utvikle sine problemstillinger innen hovedprosjektets formål i samarbeid med veiledere. Under rettledning av veiledere skal det i de første tre månedene av tilsettingsperioden utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse ("research proposal"). Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for opptak til Ph.d.-studiet, og videre tilsettingsforhold som stipendiat.

 

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

 

Kvalifikasjonskravet er fullført Master i økonomi og administrasjon (MSc, 120 studiepeng) eller tilsvarende utdanning, før oppstart i stipendiatstilling. Alle spesialiseringsretninger innen masterstudiet i økonomi og administrasjon er aktuelle. Kandidater i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold om tilfredsstillende resultat ved avsluttet studium. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av masterstudiet som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne vurderes dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

 

Vi søker kandidater som erselvstendig, nysgjerrig, systematisk, løsningsorientert og samarbeidsvillig, og har god evne til refleksjon. Personlig egnethet i forhold til å inngå i forskningsteamet og samarbeide med organisasjonene i forskningsprosjektene, vil bli tillagt stor vekt.

 

NTNU Handelshøyskolen ønsker at stipendiatene inngår i det samlede fagmiljøet, og styrker oppbyggingen av dette. Stillingene vil også inngå i internasjonale forskernettverk, og det forutsettes gode ferdigheter i å kommunisere på skandinavisk og engelsk.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 35 850,00 pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html   

 

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

 

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til NTNU Handelshøyskolens Ph.D.-program i økonomistyring. Det søkes om opptak til Ph.D.-programmet i stipendiatperiodens oppstartfase. Etter planen vil stipendiaten i løpet av stipendiatperioden overføres til et felles Ph.D.-program ved Fakultet for økonomi som for tiden er under etablering.

 

Sammen med søknaden vedlegges

 

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 2-3 sider som beskriver ideer til forskningsspørsmål og forskningsbidrag innenfor det aktuelle forskningfeltet

 • CV, attester og vitnemål

 • Evt. tidligere vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker skal legges til grunn (maks. 5 arbeider)

   

  Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

   

  I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

   

  Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til professor Kari Nyland (mob: 928 50 786, epost: kari.nyland@ntnu.no) eller instituttleder Espen Gressetvold (mob: 958 72 969, epost: espen.gressetvold@ntnu.no) ved NTNU Handelshøyskolen.

   

  Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

  Søknadsfrist: 28.02.2017

   

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28.02.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Campus Elgeseter
 • Jobbnorge-ID
  132867
 • Intern-ID
  ØK-007
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger