Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kunst og håndverk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kunst og håndverk, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men noe arbeid på Campus Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 105 ansatte. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for musikk-klassisk/musikkpedagogikk. www.uia.no/kunst

Fakultet for kunstfags FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid innenfor fagene drama/teater, musikk og visuelle fag. Under navnet Kunst i kontekst (KiK) har fakultetet etablert et forskningsmiljø som fokuserer på tverrfaglige og tverrestetiske perspektiver og prosjekter.

 

Fagmiljøet i kunst og håndverk er tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag, som til sammen har 23 ansatte, hvorav tre i professorstillinger. Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i kunst og håndverk og 3-årig faglærerutdanning i teater, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene.

 

Beskrivelse av stillingen

 

De visuelle emnene på fakultetet har tradisjonelt vært sterkt materialtilknyttet og mye av undervisningen foregår i godt utstyrte verksteder.  Fagmiljøet er også orientert mot samtidskunst og konseptbaserte uttrykk.

 

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning, veiledning og vurdering innen emner på studieprogrammet Bachelor i Kunst og håndverk, samt emner i Grunnskolelærerutdanningen (GLU).

 

Undervisningen består av ulike tilnærmingsmåter og krever at den som tilsettes har gode materialtekniske, formalestetiske og håndverksmessige ferdigheter og kompetanse for undervisning og veiledning på verkstedene. Videre bør man også kunne ta ansvar for teori og fagdidatikk innenfor fagområdet.

 

Det er ønskelig med en breddekompetanse innenfor kunst og håndverksfaget, og en fordel om søker har tre som ett av sine materialområder og gjerne erfaring fra noen av praksisarenaene som studieprogrammene er rettet mot.

 

 

 

Alle ansatte ved UiA skal være tilknyttet en forskningsgruppe. FoU-tid tildeles etter søknad.

 

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Den som ansettes må ha høyere akademisk og/eller kunstnerisk utdanning innen visuelle fag/formgiving/kunst og håndverk, og bør ha særlig kompetanse om skoleverket gjennom egen utdanning, undervisningserfaring eller forskning.

Søkere bør kunne vise til vitenskapelig kunstfaglig/kunstdidaktisk FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid. Undervisningserfaring fra høgskole/universitet vil være en fordel.

 

Den som tilsettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på gode evner til organisering, samarbeid og kommunikasjon.

 

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Det kreves også at søkeren behersker engelsk.

 

Det kreves at den som tilsettes må ha fagdidaktisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

 

Vi tilbyr:

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et kreativt og mangfoldig fagmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 516 000 - 648 100 bto. pr år, kode 1198 førstelektor, kr 516 000 - 648 100 bto. pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500 - 577 400 bto. pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 

 • CV
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 30.01.17

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fung. instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post merete.elnan@uia.no eller personalrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no

 

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30.01.2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  132653
 • Intern-ID
  Ref. 197/16
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger