NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

 4- årig stipendiatstilling: Ansvarlig forskning og innovasjon i bioteknologi

Om instituttet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har 22 faste vitenskapelig ansatte, inkludert fast ansatte forskere, og for tiden 16 stipendiater, postdoktorstipendiater og midlertidig ansatte forskere. Instituttet driver forskning og undervisning innenfor to fagområder: Likestilling og mangfold (Kjønnsstudier) og Teknologi- og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies (STS). Undervisning gis på alle nivå, inklusive PhD. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø med en høy andel av ekstern finansiering. Mer informasjon om instituttet finnes på http://www.ntnu.no/kult.


Om prosjektet og arbeidsoppgavene
Med sin unike profil og sine sterke fagmiljøer har NTNU utmerkede forutsetninger for å lede an i utviklingen av nye konstellasjoner for samarbeid på tvers av naturfag, samfunnsfag og humaniora. Internasjonalt og i Norge skjer dette blant annet ved å involvere samfunnsansvarlighet, såkalt «Responsible Research and Innovation» (RRI) i natur- og ingeniørvitenskaplige forskerprosjekt. Grunntanken er å sikre at ny vitenskap og nye teknologier skal være i overensstemmelse med samfunnets behov og verdier og dermed blir til nytte uten å gjøre skade. Den som skal tilsettes i stipendiatstillingen, vil delta i utviklingen av forståelsen av RRI og hvordan det kan anvendes i praksis. Stillingen er organisert ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier som har et sterkt fagmiljø som arbeider med RRI og mer generelt med humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier av teknologi og vitenskap.


Stipendiatprosjektet vil også knyttes til Senter for Digitalt liv Norge (DLN). Dette er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon og representerer en banebrytende nasjonal satsing omkring bioteknologiforskning som krever tverrfaglig samarbeid. Betegnelsen «Digitalt liv» skal skape oppmerksomhet om og engasjement i de store mulighetene som møtet mellom bioteknologi og digitale teknologier skaper for sektorene helse, havbruk, landbruk og industri. Her ligger det også grunnleggende samfunnsmessige utfordringer. I DLN jobber vi derfor aktivt med å integrere RRI i senteret. Er du en engasjert person som vil være med på å utvikle et bærekraftig innovasjonssystem der materialer, prosesser og produkter forstås og jobbes med i en økonomisk, politisk og etisk kontekst?


Den som skal ansettes, skal sammen med RRI-teamet i DLN og ansatte ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier undersøke hvordan RRI kan oversettes i praksis innenfor bioteknologi og hvordan RRI i denne konteksten kan utvikles videre. Stipendiaten skal studere dette ved å intervjue forskere og ved å eksperimentere med og sammenligne forskjellige RRI-metoder i to eller tre løpende prosjekter knyttet til DLN. Undersøkelsens fokus er på hvordan man best øker forståelse for samproduksjonen av samfunn og forskning innenfor slike prosjekter, og hvilke endringsprosesser slik kunnskap kan utløse. 
Stipendiatstillingen er 4-årig med ett års pliktarbeid som går ut på å delta i de aktuelle DLN-prosjektene og DLNs RRI-arbeid. På denne måten vil den som tilsettes, få gode muligheter til å kvalifisere seg for forskning og for prosjektarbeid.


Det forutsettes at stipendiaten blir tatt opp på ph.d-programmet i tverrfaglige kulturstudier, http://www.ntnu.no/studier/phkult innen tre måneder etter tiltredelse.

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Søkeren bør ha en mastergrad innenfor teknologi- og vitenskapsstudier (STS) eller innenfor et annet humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag som gir tilsvarende kompetanse, og med karakter som tilsvarer A eller B i gjennomsnitt. Det vil bli lagt vekt på at studiet er fullført på normert tid.
• Det er nødvendig med erfaring i kvalitative metoder og med kompetanse på samfunnsvitenskapelige studier av kunnskap og innovasjon, og ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
• Søkeren bør ha gode kommunikasjonsferdigheter samt være utadvendt og engasjert. Gode samarbeidsevner er viktig i denne stillingen.
• Det er en fordel hvis søkeren kan gjennomføre møter på norsk og lese norske dokumenter.
• Interesse for bioteknologi er en fordel.


Søknad
Søknaden med vedlegg skal merkes med HF16-060 og sendes elektronisk via denne side.
Søknaden må inneholde informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon for å gjennomføre ph.d-prosjektet, inklusive språkferdigheter.

Følgende vedlegg skal legges ved:
• karakterutskrifter
• motivasjonsbrev
• CV
• referanser
• eventuell publikasjonsliste. Relevante publikasjoner (som masteroppgaven) skal vedlegges søknaden.


For søkere som blir vurdert som aktuelle for tilsetting, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.


Vilkår
Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 lønnsramme 20, alternativ 8, og starter i ltr. 50, brutto kr 435 500,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Tilsetting skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om tilsettingstid og pliktarbeid. Den som blir tilsatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste.


Arbeidssted er ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Den som tilsettes må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Det er ønskelig med tilsetting fra tidligst februar 2017 senest mai 2017.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Informasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til prosjektleder Heidrun Åm, epost: heidrun.aam@ntnu.no, tlf. +47 73591782/mobil +47 47711797.


Søknadsfrist: 31. januar 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  132259
 • Intern-ID
  HF16-060
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger