NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i engelskspråklige kultur- og samfunnsstudier

Det lyses ut en fast stilling (100%) som førsteamanuensis i kultur- og samfunnsstudier (med fokus på 1900- og 2000-tallet) ved NTNUs Institutt for språk og litteratur (ISL), med sikte på tilsetting fra august 2017. Stillingen vil være knyttet til instituttets seksjon for engelsk.

Institutt for språk og litteratur er en del av det humanistiske fakultet ved NTNU, campus Dragvoll. Instituttet har per i dag i overkant av 90 faste vitenskapelig ansatte og ca 25 stipendiater som underviser og forsker i bl.a. allmenn litteraturvitenskap, anvendt språkvitenskap, engelsk, fransk, tysk, nordistikk, lingvistikk, fonetikk, og kulturkunnskap. ISL har ansvar for lektorprogrammet i språkfag. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og står ansvarlig for flere større forskningsprosjekter. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/isl.

Seksjon for engelsk har i dag 20 fast ansatte som jobber innenfor tre spesialiseringsområder: språk, litteratur, og kultur. Seksjonen har et aktivt og utadrettet forskningsmiljø og er involvert i flere forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Seksjonen tilbyr master- og bachelorutdanning innen et bredt spekter av emner.

Denne stillingen vil være tilknyttet forskning og undervisning i kultur- og samfunnsstudier. Studenter fra lektorprogrammet utgjør en betydelig andel av studentmassen ved engelskseksjonen. Kultur- og samfunnsstudier har en sentral rolle i det nasjonale læreplanverket i engelsk ved ungdomskolen og den videregående skole. Seksjonens undervisning innenfor dette feltet må dermed bidra til å gjøre lektorstudentene i stand til å arbeide med læreplanenes spesifikke læringsmål innen «kultur, samfunn og litteratur». Dette betyr blant annet å drøfte kulturelle og samfunnsmessige endringer, og kontekstualisere historiske og dagsaktuelle hendelser fra engelskspråklige land. Emner i kultur- og samfunnsstudier er også en vesentlig del av årsstudium, bachelorprogram og masterprogram i engelsk, i tillegg til bachelorprogram i europastudier.

Engelsk er undervisnings- og veiledningsspråk.

Arbeidsoppgaver i stillingen

 • Du som tilsettes, skal ha ansvar for forsknings- og utviklingsarbeidet innen ditt fagfelt.
 • Det forventes at du skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning og arbeide aktivt for å etablere eksternfinansierte forskningsprosjekter.
 • Du må kunne undervise og veilede i relevante emner på ulike nivå og program, inkludert EVU-tilbudene.
 • Du må delta i eksamensarbeid og påta deg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.
 • Det forventes at du bidrar aktivt både til rekruttering av studenter og til videreutvikling av kvaliteten i programmene.

Kvalifikasjonskrav
Søkeren må ha doktorgrad med dokumentert spesialisering innenfor engelskspråklige kultur- og samfunnsstudier, med fokus på 1900- og/eller 2000-tallet. Relevante fagfelt inkluderer områdestudier, kulturkunnskap/kulturstudier, samfunnsvitenskap, film- og medievitenskap, tverrdisiplinære studier eller litterære studier, med fokus på moderne kultur og samfunn i ett eller flere engelskspråklige land.

Ved vurdering av søknadene legger vi vekt på:

 • de vitenskapelige arbeidenes kvalitet og relevans; det vil bli lagt særlig vekt på søkerens publiseringsaktivitet
 • evne til og interesse for å initiere og delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • dokumentert pedagogisk kompetanse og utviklingsarbeid, for eksempel utvikling av nye emner, nye metoder og nye læremidler
 • evner til og erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • formidlingserfaring
 • personlig egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen

Dersom du ikke har formell universitetspedagogisk kompetanse, må du ta et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs. Dersom du har dokumentert utstrakt praktisk-pedagogisk kompetanse, vil det i enkelte tilfeller kunne gis fritak fra slikt kurs.

Det er en forutsetning at du som blir tilsatt, bosetter deg slik at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset Norsk for utlendinger. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Krav til søknaden
Du må sende søknaden elektronisk innen 31.01.2017 via Jobbnorge (http://jobbnorge.no) og merke den med stillingskoden HF 16-058.

NB! Søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist tas ikke i betraktning.

Følgende vedlegg kreves:

 • CV, inkl. 3 referansepersoner med kontaktinformasjon
 • fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges i evalueringen. Beskrivelsen burde inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til de inntil 5 arbeidene nevnt nedenfor. Det blir tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.
 • dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • attester og vitnemål
 • annen relevant informasjon

Prosess
Du skal ikke legge vitenskapelige arbeider ved søknaden. Etter søknadsfristen vil noen av søkerne bli innstilt til videre vurdering. Alle som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt eller ikke.

Søkere som blir innstilt, inviteres til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider som ansees som viktige for den sakkyndige komiteens evaluering av de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil være anledning til å sende inntil 5 arbeider. Det vil være mulig å sende inn utdrag fra større vitenskapelige arbeider og upublisert materiale.

De inntil 5 utvalgte arbeidene sendes elektronisk på e-post til Hege Kissten: hege.kissten@ntnu.no. Merk e-posten  med HF 16-058 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum brutto årslønn kr. 485.700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 542,500,- til kr. 587.700,- pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Kontakt
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, vennligst kontakt seksjonskoordinator Rhonna Robbins-Sponaas, e-post: rhonna.robbins-sponaas@ntnu.no eller instituttleder Annlaug Bjørsnøs, e-post: annlaug.bjorsnos@ntnu.no.

For spørsmål om selve søknadsprosessen, vennligst kontakt administrativ rådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, e-post: hege.kissten@ntnu.no

Søknadsfrist: 31.01.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  132102
 • Intern-ID
  HF 16-058
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger