St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 000 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

NTNU
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitetet. Mer informasjon finnes på www.ntnu.no

Klinikksjef ved St. Olavs Hospital HF kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II

Ved St. Olavs Hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig 100 % fast stilling som Klinikksjef for Kreftklinikken, kombinert med 20 % midlertidig stilling (5 år med mulighet for forlengelse) som professor II / førsteamanuensis II i medisin (onkologi) ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. 
 
Kreftklinikken har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Midt-Norge innen klinikk, undervisning og forskning. Klinikken er for tiden organisert med 36 senger, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet, stråleterapiavdeling og tilgang til pasienthotell. Stråleterapiavdelingen disponerer fire moderne lineærakseleratorer og annet utstyr for moderne stråleterapi. Klinikken har også en avdeling innen onkologi og palliasjon i Orkdal. Kreftklinikken prioriterer klinikknær klinisk forskning, og vil legge forholdene til rette for denne typen forskning på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Den akademiske virksomheten foregår i et tett og integrert samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Klinikken har også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Klinikken har 280 ansatte og et totalbudsjett på 370 millioner kroner.


St. Olavs Hospital skal tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen og at vi bruker ressursene på en optimat mål. Klinikksjef har et totalansvar for utvikling og drift innenfor sitt område. Konkrete mål framgår av det årlige oppdragsdokumentet og lederavtalen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinikksjef må legge til rette for tverrfaglig teamarbeid, strategi for faglig og vitenskapelig utvikling. I tillegg til å lede egen klinikk og eget fagområde, må klinikksjefen også ta et delansvar for sykehusets totale utvikling sammen med andre klinikksjefer og sykehusets øverste ledelse
 • I den vitenskapelige stillingen vil stillingsinnehaveren sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet onkologi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid. I tillegg vil strategisk forankring av integrerte forskningssatsninger, tilrettelegging av praktisk undervisning i klinikken og rekruttering av ansatte til kombinerte stillinger sammen med instituttledelsen inngå som viktige ansvarsområder for stillingen

Kvalifikasjoner:

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper:

 • Ledererfaring
 • Evne til å motivere høyt kvalifiserte medarbeidere til å arbeide målrettet både individuelt og i tverrfaglig team
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å lede omstilling- og utviklingsarbeid
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs Hospital HF
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, låneordninger, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Faglig og personlig utvikling

Søknadens innhold:

Følgende vedlegg må ligge ved søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider - publiserte eller under publisering - som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

  Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

  Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

  De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

  Nærmere opplysninger om stillingen ved St. Olavs Hospital HF fås ved henvendelse til:
  Administrerende direktør Nils Kvernmo , tlf 481 41 328 eller fagdirektør Runa Heimstad, tlf 916 99 624

  Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU fås ved henvendelse til: Professor/Instituttleder Magne Børset, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM), NTNU, tlf.: 72 57 30 38, e-post: magne.borset@ntnu.no

  For mer informasjon om klinikk, se https://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken. For mer informasjon om instituttet, se http://www.ntnu.no/dmf/ikm.

  Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Relaterte dokumenter:

Fullstendig beskrivelse av ansvarsområde og krav til den vitenskapelige stillingen ved NTNU

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22.01.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  131410
 • Intern-ID
  2016/26889
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger