Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til rundt 80 prosent av alle statlige virksomheter. DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 370 ansatte i DFØ.

Vil du drifte statens evalueringsportal?

Denne stillingen er ikke aktiv.