Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret.
Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning og utvikling og formidling.
FHS er organisert i avdelingene Forsvarets stabsskole, FHS Sjefskurs, Institutt for forsvarsstudier, Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt og Forsvarets kompetanse- og utdanningssentre.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

 

Seniorrådgiver ved Forsvarets høgskole/stab/Seksjon for utdanning og FoU

Denne stillingen er ikke aktiv.