Søk

2 stillinger

Finansdepartementet har om lag 300 ansatte.
De aller fleste av departementets ansatte har høyere akademisk utdannelse. De dominerende gruppene er jurister, samfunnsøkonomer og siviløkonomer.

Finansdepartementet har et ansvar for en rekke underliggende etater og statlige foretak: Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten, Statens innkrevingssentral, Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet, Direktoratet for økonomistyring og Folketrygdfondet. Til sammen har disse rundt 10 000 ansatte.

Finansdepartementets rolle overfor de tilknyttede virksomhetene varierer, men felles for alle er at Finansdepartementet trekker opp retningslinjer for virksomhetene basert på det lovverket Stortinget har vedtatt. For de underliggende etatene tildeler Finansdepartementet dessuten årlige budsjettmidler i tråd med Stortingets vedtak. I praksis har de tilknyttede virksomhetene stor handlefrihet i faglige spørsmål, men  departementet er klageinstans for visse avgjørelser.