Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

En enklere hverdag


Vi utvikler og leverer profesjonelle stillingsannonser og tidsbesparende søknadssystemer som forenkler din rekrutteringsprosess. Jobbnorge har stort fokus på fornøyde kunder, og derfor er det hyggelig å presentere hva noen av disse mener om oss.


Bioforsk - Intuitivt og brukervennlig
Bioforsk er et landsdekkende forskningsinstitutt som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet har hovedfokus på trygg matproduksjon, rent miljø og økt verdiskapning. Instituttet vektlegger en langsiktig ressursforvaltning, internasjonalisering og bred kontakt med brukere og kunder.

Bioforsk er til stede i alle landsdeler med om lag 460 medarbeidere. Bioforsk har vært kunde hos Jobbnorge siden 2012.

 

Her forteller Dag Midtfjord, personalrådgiver i Bioforsk om sine opplevelser etter at de tok i bruk Jobbnorge sine produkter.

 

«Etter en anbudsprosess på rekrutteringsverktøy, ble Jobbnorge valgt som leverandør og system. Ved valget ble brukervennlighet satt som høyest vektlagte faktor. Bioforsk har flere små enheter – med få ansettelser – og det var derfor også viktig for oss at systemet må være særlig brukervennlig, med lav terskel og med god oversikt og intuitive løsninger. Jobbnorge utmerket seg klart i forhold til disse faktorene, noe som også ettertiden har bekreftet.

 

I tillegg fremstår Jobbnorge som et godt og nyttig lederverktøy i tilsettingsprosesser, og med god fleksibilitet for intern arbeidsflyt og arbeidsfordeling.

 

Jobbnorge utmerker seg også i forhold til brukerstøtte – både til søkerne og til oss. Det at Jobbnorge har hånd om og drifter eget system, opplever vi som positivt. Erfaringene viser at det er stor vilje og evne til å foreta endringer, tilpasninger og forbedringer. Dialogen med kundebehandlerne, produktansvarlig og utviklingsansvarlig har jeg opplevd som særdeles positiv, imøtekommende og god ».

 

 

 

Bufetat - Effektivt og tidsbesparende
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

Her forteller Vibeke Eliassen, rådgiver i avdeling for HR om Bufetat sine opplevelser med Jobbnorge.

 

«Rekrutteringsprosessene blir helt klart enklere og mer effektive ved bruk av Jobbnorge. Jobbnorge er et viktig bidrag inn i alle faser av prosessen fra å kunngjøre stillingene til behandling av søkere i ettertid.

 

Vi i Bufetat opplever vi er attraktive som arbeidsgiver og det er vi ydmyke og stolte av. Ved bruken av Jobbnorge og ved å utnytte alle mulighetene i systemet så kan vi være trygge på at vi behandler søkere med den respekten de fortjener samt at vi etterlever gjeldende regelverk for statlige virksomheter i forhold til blant annet generering av søkerlister, uttak av ulike rapportering o.l. 

 

Jobbnorge er et intuitivt enkelt system å bruke og vi bruker lite ressurser på opplæring. Med lokasjoner i et langstrakt Norge er vi avhengig av at brukere gjør ting likt. Jobbnorge legger opp til at vi kan kommunisere på tvers i en kompleks organisasjon samt å samkjøre prosesser og sørge for likebehandling. 

 

Servicenivået i Jobbnorge er veldig bra. Vi får raskt svar om vi har spørsmål og de er løsningsorienterte i forhold til våre behov. Vi sitter igjen med en følelse av at vi i samspill med Jobbnorge utvikler portalen vår og vårt samarbeid gjennom tett dialog med både kundeservice og utviklerne»

 

 

 

Kriminalomsorgen - Service og sikkerhet
Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Justisdepartementet som er overordnet seks regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser.

 

 

Her forteller Cecilie Riis, konsulent i region sør om deres opplevelser med Jobbnorge.

 

«Vi sparer utrolig mye tid og ikke minst papir på innføring av Jobbnorge. Rekrutteringsprosessen er også mindre sårbar, fordi man ikke er avhengig av èn saksbehandler, men flere har tilgang til søknadene. Vi er trygge på at systemet ivaretar personvern og innsynsrett. Saksbehandlingene er mye lettere, det er mindre fare for å gjøre feil, ryddige og greie oversikter, og ikke minst enklere å oppfylle krav til informasjon overfor søker og overfor tilsettende myndighet. 

 

Det er meget kort responstid ved kontakt med Jobbnorge. Vi opplever alltid å bli møtt av blide og serviceinnstillte ansatte på Jobbnorge som alltid er behjelpelige med de spørsmålene vi har. Systemet virker enkelt i drift, stabilt, og det er lite nedetid. I tillegg er systemet "selvinstruerende", har lav brukerterskel. Det vil si at vi har lite behov for kontakt direkte med Jobbnorge i det daglige bruk av systemet»

 

 

 

Departementenes servicesenter - Oppstart og implementering av jobbnorge.no
Departementenes servicesenter skal være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen. Våre verdier er brukerorientering, kvalitet, helhet, tillit og lojalitet.
DSS har i dag om lag 600 ansatte og er organisert i fem tjenesteytende avdelinger og to enheter for intern administrasjon.

 

 
Her oppsummerer Tore Gundersen, Seniorrådgiver i DSS-KT deres opplevelser i forbindelse med oppstart og implementering av jobbnorge.

 

«Jobbnorge AS ble i 2012 valgt som ny leverandør av rekrutteringssystem for Departementsfellesskapet under Departementenes servicesenter (DSS) sin forvaltning. Implementeringen ble foretatt uten problemer. Det ble avholdt oppstartsmøter med alle virksomhetene (departementene og Statsministerens kontor), hvor virksomhetsspesifikke tilpasningsbehov ble etterfulgt så lang det lot seg gjøre. Opplæring og tilpasninger ble gjennomført fortløpende og på en måte som har vist seg å være vellykket. Jobbnorge.no er ett intuitivt og lettlært system, noe som gjør at DSS ikke trenger å bruke mye ressurser på brukerstøtte til departementene og Statsministerens kontor. Etter snart to år med jobbnorge.no som rekrutteringssystem, er tilbakemeldingene fra brukerne ute i Departementsfellesskapet i all hovedsak svært positiv».