Klima- og miljødepartementet har hovudansvaret for å ivareta heilskapen i regjeringa sin klima- og miljøpolitikk. Departementet er etatsstyrar for Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og har om lag 250 tilsatte.

Økonomi- og styringsseksjonen er del av organisasjonsavdelinga. Seksjonen har ansvaret for blant anna å utarbeide årlege budsjettdokument til Stortinget og å avlegge statsrekneskapen. Seksjonen har systemansvaret for styringa av underliggande etatar. Dette omfattar oppfølging av økonomiinstruksar og regelverk, mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringar samt plan for verksemda og rapportering på denne. Seksjonen har også ansvar for internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen. Seksjonen gir dessutan råd og rettleiing til dei andre avdelingane i departementet på desse områda.

Rådgjevar/Seniorrådgjevar

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Klima- og miljødepartementet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge ID
  151885
 • Internal ID
  KLD22/18
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs