NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

STIPENDIAT I PEDAGOGIKK VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING SU-183

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i rådgivning for barn og unge i et inkluderings- og mangfoldsperspektiv, for en periode på fire år med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 16 professorer, 24 førsteamanuenser, 8 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 2 postdoktorer og 10 stipendiater.

Rådgivning for barn og unge i et mangfolds- og inkluderingsperspektiv

I en mangfoldig og uforutsigbar verden, med økt migrasjon, stadig nye sosiale teknologier, #metoo kampanjen, nye familiekonstellasjoner, økt markedskonkurranse og individualisering, får skolen som kvalifiseringsinstitusjon en stadig mer kompleks rolle i unges læring og danning. Dette skaper utfordringer for skolerådgiverens arbeidsoppgaver og behov for ny kunnskap for å forstå og hjelpe elever i dag. I det norske velferdssamfunnet har alle elever lik rett til helse og skole. Samfunnet legger også til rette for valgfrihet i et ellers gjennomorganisert system av velferdsgoder, og mulighetene er mange for barn og ungdom. Mange blir sosialisert i en forståelse av at det er opp til de unge selv å bli arkitekten i eget liv. Likevel øker forekomsten av psykiske plager, og mange unge rapporterer symptomer på stress, prestasjonsangst og utenforskap. Dette prosjektet innebærer en dybdeundersøkelse av unge mennesker sitt liv i dag, med et særlig blikk på hvordan de håndterer det nye sosiale og teknologiske mangfoldet. Gjennom interseksjonelle perspektiver (kjønn, funksjonshemming, klasse, etnisitet etc.) vil dette prosjektet utvikle kunnskap om ulikhetsskapende mekanismer. Prosjektet søker etter kunnskap som kan forklare hvorfor noen unge lykkes og andre mislykkes i samfunnet i dag. Gjennom å lytte til de unge sine stemmer og utforske deres erfaringer og meninger, ønsker vi med prosjektet å bidra med ny innsikt i hva det vil si å være ung i dagens samfunn, noe som vil komme elev- og rådgivningstjenesten i skolen til gode.

Prosjektet kan utvikles videre med utgangspunkt i eksisterende data fra pågående prosjekter i forskergruppen Kvaliteter i utdanning. Det er også mulig å utvikle et komparativt prosjekt, men dette er ikke påkrevd.

Arbeidsområder

Den som tilsettes vil ha tilhørighet til forskergruppen Kvaliteter i utdanning, og bidra i utvikling av prosjektet Inkludering og mangfold i skolens rådgivningstjeneste. Det er behov for undervisnings- og veiledningskompetanse på dette feltet på IPL, da det pedagogiske rådgivningsfeltet er under sterk utvikling. Den som ansettes vil ha undervisningsplikten knyttet til Master i rådgivning for barn og ungdom, Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning og videreutdanningstilbudet Utdanningsvalg.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i pedagogikk eller andre relevante humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som faglig kreativitet, selvstendighet og samarbeidsvilje, samt motivasjon for forskningsprosjektet og til åbidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

 Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til egnet ph.d-program. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Søknadsskjema finnes på:http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank. 

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på max 10 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Ellen Saur,e-post ellen.saur@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved Sissel Sæther e-post sissel.sather@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU-183.

Søknadsfrist: 16.05.2018

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Wednesday, May 16, 2018
 • Employer
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Website
 • Municipality
  Trondheim
 • Place of service
  Dragvoll
 • Jobbnorge ID
  151513
 • Internal ID
  2018/11361
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs