NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge.

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

PhD-stilling innen landskapsarkeologi med fokus på jernalder

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie utlyser en fireårig PhD-stilling innen landskapsarkeologi med fokus på jernalder, og søker etter en høyt kvalifisert, ambisiøs og motivert kandidat. Stillingens varighet på fire år inkluderer 25 % pliktarbeid.

Om prosjektet og forskergruppen «Organising landscape»
Stipendiatstillingen er innenfor ett av NTNU Vitenskapsmuseets prioriterte forskningsområder og er finansiert av NTNU. Den skal resultere i faglig fornyelse og styrke tverrfaglig forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet samt generelt bidra til oppbygging av NTNUs kompetansemiljøer, herunder muliggjørende teknologier. Stipendiaten vil være faglig tilknyttet forskergruppen “Organising landscape”: https://www.ntnu.no/museum/landskap. Forskergruppen samler forskere fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie (NTNU Vitenskapsmuseet), Institutt for kunst og medievitenskap (Det humanistiske fakultet, NTNU) samt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Gruppen teller 16 medlemmer som representerer fagene arkeologi, historie, kunsthistorie og geofysikk samt fjernmåling. Overordnete problemstillinger er knyttet til spørsmål om hvordan landskap ble oppfattet, konstruert og organisert i jernalder og middelalder. Doktorgradsprosjektet skal relatere seg til gruppens overordnete problemstillinger og ta utgangspunkt i en tverrfaglig landskapsarkeologisk analyse av jernalderens landskapsrom i NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt. Doktorgradsprosjektet skal ha et særskilt fokus på metalldetektorlokaliteter og jobbe med disse i en landskapskontekst som også omfatter andre kildegrupper som stedsnavn, skriftlige kilder og tidligere registrerte kulturminner. Det er ønskelig at teknologier og metoder som geofysikk og fjernmåling inkluderes i prosjektet.

PhD-kandidaten vil bli knyttet til forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet.
Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en artikkelbasert avhandling i henhold til Det humanistiske fakultet sine anbefalinger: http://www.ntnu.no/documents/10234/5415882/Anbefalinger+artikkelsamling+revidert+2012.pdf/2a25df53-183b-4eb7-8c1e-6b4cf365a10b

Som en del av PhD-programmet forventes det at kandidaten er deltaker på minst ett av kursene på Den nordiske forskerskolen i arkeologi 'Dialogues with the Past' (DIALPAST).
Det ønskes at PhD-kandidaten har et utenlandsopphold av 6 måneders varighet i løpet av PhD-perioden.


Kvalifikasjonskrav og egenskaper
Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning innen arkeologi med vekt på jernalder eller middelalder, og må tilfredsstille kravene til opptak på faglig relevant PhD-program ved NTNU (http://www.ntnu.no/phd/opptak). Innsikt i landskapsarkeologi og god relevant gjenstandskunnskap vil være en fordel.
Det kreves minimum en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre de siste to år av masterstudiet. Kandidater med utdannelse fra utlandet bes om å legge ved en Diploma Supplement eller tilsvarende som i detalj beskriver studie- og karaktersystemet samt rettighetene for videre utdanning knyttet til den oppnådde graden: http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en.

Søkeren skal gjennom sin søknad vise personlige motivasjon og akademiske egnethet til å oppnå forskerkompetanse innen det utlyste forskningsfeltet. Generelle søknader vil ikke bli vurdert.

Godt dokumenterte egenskaper til samarbeid, evne til å jobbe strukturert, være leveringsdyktig og å være en god kommunikatør er påkrevd.

Søkeren må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet til norsk generell studiekompetanse.

Søknaden
Skønaden skal sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Motivasjonsbrev med redegjørelse for søkerens forskningsinteresser. Motivasjonsbrevet skal ikke overstige to sider og skal også forklare hvordan søkerens forskningsplaner forholder seg til det skisserte PhD-prosjektet, instituttets forskningsstrategi og NTNU Vitenskapsmuseets strategi 2017-2021.
 • Curriculum Vitae (en fullstendig oversikt over utdanning, praksis, og relevant faglig arbeid).
 • Liste over publikasjoner og andre faglige arbeider med relevans for søknaden.
 • Utskrift av bedømmelse av MA-grad eller tilsvarende utdanning. Søkere fra utlandet skal legge ved en forklaring på sitt universitets karaktersystem (Diploma Supplement eller lignende).
 • Kopier av vitnemål og attester.
 • To referanser, med kontaktinformasjon.

MA-oppgaver og lignende skal ikke leveres sammen med søknaden, men søkere kan bli bedt om å levere denne typen arbeider eller ytterligere informasjon senere.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen
Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt vekt på følgende forhold:

 • Karakterene fra masterstudiet eller tilsvarende utdanning.
 • Motivasjonsbrevet.
 • Publiseringserfaring, særlig i fagfellevurderte, internasjonale tidsskrifter.
 • Søkerens gjennomføringsevne.
 • Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 • Søkerens forskernettverk.
 • Referanser.

Generelt
PhD-kandidaten vil ha NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK), som arbeidssted. Institutt for arkeologi og kulturhistorie har for tiden 13 faste vitenskapelige stillinger, 2 midlertidig forskerstillinger, 3 rekruterinsstillinger og 18 teknisk-administrative stillinger. Instituttet er organisert i fire faggrupper: ytre forvaltning, indre forvaltning (samling), konservering og undervisning. Instituttet samarbeider med Institutt for historiske studier om arkeologiutdanningen på BA- og MA-nivå.

Opptak og gjennomføring av PhD-løpet skjer i henhold til HF-fakultetets retningslinjer: http://www.ntnu.no/documents/10234/5415882/Revidert+ph.d.-forskrift.pdf

PhD-kandidaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25 % pliktarbeid. Arbeidet med avhandlinga er normert til 2 1/2 år på fulltid og i tillegg kommer en opplæringsdel normert til 1/2 år som rommer grundig kursing i vitskapelig teori, refleksjon og metode. Pliktarbeidet gis vanligvis i form av undervisning, samlingsarbeid, formidling og administrativt arbeid samt koordinering knyttet til forskergruppen “Organising landscape”.

Stillingen skal tiltres innen 1. oktober 2017.

Stillingen som doktorgradsstipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Normal avlønning vil være kr. 435 100 – 535 500 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 30. April 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Birgit Maixner, tlf. 73592114, birgit.maixner@ntnu.no, eller førsteamanuensis Ole Risbøl, tlf. 73592135, ole.risbol@ntnu.no. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/12424.

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Sunday, April 30, 2017
 • Employer
  NTNU - Norwegian University of Science and Technology
 • Website
 • Municipality
  Trondheim
 • Place of service
  Trondheim
 • Jobbnorge ID
  136912
 • Internal ID
  17/12424
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs