Universitetet i Bergen
Institutt for informatikk

UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget universitetet gjev til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd.

 

Stipendiat i berekningsorientert biologi

Ved Institutt for informatikk (http://www.uib.no/ii/en) er det ledig ei stilling som stipendiat i berekningsorientert biologi. Stillinga er knytt til Computational Biology Unit (CBU) og til prosjektet «Evolutionary analysis of gene regulation».

 

Stipendperioden er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeidstid. Pliktarbeidet kan bestå av undervisning og/eller administrative oppgåver.

 

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det gjerast frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Dette prosjektet vil ta opp grunnleggjande spørsmål knytt til korleis mengde RNA transkript er regulert på transkripsjons og post-transkripsjons-nivå, korleis desse prosessane er tilpassa over celletypar og organismar, og korleis dei vert endra over evolusjonær tid. Kandidaten vil analysere neste generasjons sekvensdata frå basal metazoa med sikte på å identifisere funksjonar som kan ha følgt framveksten av fleircella liv og kompleks utvikling.

 

Du må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i berekningsorientert biologi, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute.

 

Demonstrerte ferdigheiter i minst eitt felles programmeringsspråk er nødvendig. Formell opplæring i informatikk, bakgrunn i statistikk, og opplæring i molekylærbiologi er svært fordelaktig.

 

Forskingsprosjektet krev teknikkar som omfattar analyse av high-throughput sekvensering av data, visualisering, hel-genom analyse av sekvensmotiv, og fylogeni. Kjennskap til slike data og metodar for analyse, så vel som dei aktuelle statistikkar, vil vere ein fordel.

 

Det vil verte lagt vekt på personlege eigenskapar. Kandidaten bør ha ein demonstrert evne til effektivt å lære nye ferdigheiter, vere motivert, ansvarleg og entusiastisk om forsking.

 

Undervisningsspråket er til vanleg norsk, men kan òg vere engelsk. Det vert forventa at søkjaren meistrar engelsk.

 

Vi kan tilby konkurransedyktige og stimulerande arbeidsmiljø rettleia av erfarne forskarar.

 

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Det er difor ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.-studiet ved Universitetet i Bergen.


Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga.


Undervisningsspråket er til vanleg norsk, men kan òg vere engelsk. Det vert forventa at søkjaren meistrar engelsk.

 

Løn etter lønssteg 50 (kode 1017/LR 20.8) ved tilsetjing (bruttoløn kr. 421 100 pr. år). Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga.

 

Nærare opplysning om stillinga kan ein få ved å vende seg til David Fredman david.fredman@ii.uib.no

 

Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

 

Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Vi har difor som personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn, og likeeins personar med nedsett funksjonsevne. Vi oppmodar personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

 

Opplysningar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om det.

 

Send søknad, CV, attestar, karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at masteroppgåva er levert, vitskaplege arbeid og ei liste over desse (publikasjonsliste) elektronisk ved å klikke på knappen merkt ”SØK STILLINGA” på denne sida.

 

Søknaden skal innehalde ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga og dessutan namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar. (Ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.)

 

Dersom vitnemål, karakterutskrifter og anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må du laste opp attesterte omsetjingar.

 

Søknadsfrist: 15. august 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15.08.2014
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  103947
 • Intern-ID
  2014/6406
 • Omfang
  Heltid

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger